Le torri Artemisi e Riccadonna – anche dette ” Äl Tårr dla Mercanzî” perchè situate nei pressi del Palazzo della Mercanzia- furono abbattute nel 1917-1918 per ampliare il Mercato di Mezzo e migliorare la viabilità. In molti si mobilitarono per la loro salvaguardia, fra questi anche il D’Annunzio sostenendo una petizione popolare. Purtroppo l’amministrazione comunale non volle sentire ragioni e procedette con la demolizione.

Risultati immagini per torri Artenisi e Riccadonna

Torri Artenisi e Riccadonna. -Foto collezioni Genus Bononiae-

Il famoso canzoniere bolognese Carlo Musi ne scrisse perfino una canzone:

Äl dåu Tårr dla Mercanzî

L’é un’infâmia däl pió grandi che dla żänt ch’l’an capéss gnént
vójja dèr al sô giudézzi e fèr cràdder ch’i én sapiént:
s’as liżéss quall ch’dî la stòria såuvra äl Tårr dla Mercanzî,
a se vdrêv che a demolîrli l’é una gran stranpalarî!
Äli én fâti parché n s môven, da lasèrli dóvv äl s trôven,
Äli én fâti parché n s môven, da lasèrli dóvv äl s trôven!

Tótt quî ch’i vôlen ch’äli avànzen dîni låur che äl vèlen tant,
i én d cla żänt che s dà dl’ariâza e i n pôln èser che ignurànt!
Mo da fèren d cäl dåu d
grâzi, chi dû dûz tótt brindalè:
s’äl stan drétti l é un mirâcuel, péṅni ed bû e tótti arpzè.
L é un delétt a conservèrli, l é méi fèr dal sît e dsfèrli,
L é un delétt a conservèrli, l é méi fèr dal sît e dsfèrli!

Par stäl tårr infén da Råmma, mandè qué dal ministêri, 
ai é vgnó dla żänt apòsta par studièrli con critêri;
dåpp la vî
ita conplêta, däntr e fòra fén in fånnd,
as é détt che dåu cunpâgni i n s atrôvn in tótt al månnd!
Äli én fâti…

As dirêv ch’an pèr gnanc vaira cl afanèrs cómm fà zertón,
intignèrs a cla manîra pr an tuchèr chi dû muzón;
s’i pinséssen ch’äli ingåmmbren parché i pôrten vî dal sît:
dåu carcâs ch’ai manca al dsåuvra e ch’l é inóttil fèr däl lît!
L é un delétt…

Chi vôl vàdder la sô blazza – par chi pûc ch’acgnóssen quèl –
bâsta tôrs lé da Malmû
i e farmèrs int al Piazèl:
quâter tårr äl sèlten fòra ch’s vaddn insàmm int un bèl grópp –
äl dåu vèci ch’i êra prémma e cäl dåu ch’i an truvè dåpp.
Äli én fâti…

O la żänt l’an i vadd brîa o l’à pêrs l û dla raån:
s’as vén só da Vía
Żanbôni an i é pió da fèr questiån –
métters fîrum a guardèri dóvv ai é quall ch’vannd i fói
as dî
sóbbit: Che dû crâni, cómm l é inóttil tant spargói!
L é un delétt…

Mo dåpp tótta sta gatèra, par finîr la discusiån,
dl’Artenî
i o Ricadòna chi al sà chi à raån?
As questiåṅna e s’as litîga tanti vôlt anc sänza vlair,
e pò quand a sän int l ûltum ognón stà dal sô parair!

Mo stè zêrt che i guâi finéssen, s’äli avanzn o s’äl sparéssen,
Mo stè zêrt che i guâi finéssen, s’äli avanzn o s’äl sparéssen!

Seguimi su Facebook e su Instagram

Elisa Barbari | Blog Bologna | © 2018 – Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione

Chi sono:

Elisa Barbari, candidata al Consiglio Comunale di San Lazzaro. Il mio impegno è per la valorizzazione della cultura e del territorio. Sostengo Isabella Conti Sindaco, lista civica “Il Futuro Oggi”.